APCOA Parking
General Terms and Conditions


§ 1 Avtal

Vid reservation av en parkeringsplats via APCOA Parkings hemsida, boka.apcoa.se (”Hemsidan”), ingås ett avtal mellan kunden och APCOA Parking Sverige AB (”APCOA Parking”) (nedan gemensamt benämnda för ”Parterna”), Box 47 024, 100 74 Stockholm.

Bokningen är bindande och det har ingåtts ett avtal mellan Parterna när kunden godkänner APCOA Parkings allmänna villkor, sekretesspolicy samt lagring av personuppgifter (se närmare under "Personliga data" nedan).

§ APCOA Parkings åtaganden

APCOA Parking tillhandahåller parkering i parkeringsanläggningar mot ersättning.
APCOA Parking ansvarar inte för skadegörelse, inbrott, skador på personer, bilar, utrustning eller tillhörigheter i bilar på APCOA Parkings parkeringsanläggningar.

All information rörande bokning hos APOCA Parking kommer efter bekräftat köp att delges av APCOA Parking via den e-postadress som kunden har uppgett vid bokningen. Ingen annan kommunikationskanal kommer att användas i detta syfte.

§ Kundens åtaganden

Det åligger kunden att:

Kunden får endast använda parkeringsplats för parkering av personbil såvida inte annat särskilt avtalats. Kunden förbinder sig att följa vid varje tidpunkt gällande ordningsföreskrifter för parkeringsanläggningen. Kunden får inte utföra biltvätt och bilreparationer i parkeringsanläggning.

§ Bokning

Bokning av parkeringsplats sker via Hemsidan. Vid bokning väljer kunden parkeringsyta, period och produkt.

En bokning via internet ger rätt till obegränsade in- och utpasseringar under produktens giltighetstid.

När bokningen är slutförd och betald bekräftar APCOA Parking bokningen dels med ett kvitto i kundens webbläsare, dels genom att kvittot skickas till den av kunden angivna e-postadressen.

När parkeringen är bokad berättigar det till parkering av personbil i mån om ledig parkeringsplats i vald parkeringsanläggning.

§ Priser

Priser anges i SEK inklusive lagstadgad mervärdesskatt. Aktuella priser visas på Hemsidan vid bokning. Dessa priser kan endast nyttjas vid förhandsbokning av parkeringsplats. Om man som kund inte förhandsbokar sin plats gäller i stället ordinarie priser.

Aktuella priser gäller till dess att nya priser meddelas på Hemsidan. Samtliga prisuppgifter som lämnas i samband med ett bokningsförfarande på Hemsidan gäller endast för den aktuella bokningen och endast under förutsättning att den aktuella bokningen genomförs, betalas och bekräftas på Hemsidan.

Avtalat pris gäller för den produkt som bokats. Följer kunden inte de villkor som angivits för den bokade produkten debiteras kunden enligt ordinarie taxa (för nyttjad produkt). Ingen återbetalning sker för outnyttjad tid. Önskar kunden förlänga parkeringstiden eller tidigarelägga infarten, debiteras överskjutande tid enligt ordinarie taxa för valt område.

§ Betalning

Betalning för bokning sker i förskott genom någon av de betalningsmöjligheter som APCOA Parking väljer att tillhandahålla. När kunden godkänt betalningstransaktionen äger APCOA Parking rätt att debitera kunden kostnaden för bokningen. Nekas betalningstransaktionen genomförs inte bokningen.

Kunden har möjlighet att betala flera överlappande bokningar, dock att ett boknings-id (registreringsnummer) endast kan användas till en bokning åt gången.

APCOA Parking uppfyller branschens villkor för säker behandling av kort- och personuppgifter.

§ Personuppgifter

Genom att godkänna APCOA Parkings allmänna villkor och sekretesspolicy samtycker kunden till att APCOA Parking, i enlighet med personuppgiftslagen EU-GDPR 2016/679, för ett elektroniskt register över de personuppgifter som (i) kunden har lämnat under bokningsförfarandet, (ii) har inhämtats vid in- och utpassering i APCOA Parkings parkeringsgarage då såväl fordonet som bilföraren fotograferas samt vid kundens övriga kontakter med APCOA Parking, (iii) i förekommande fall har inhämtats vid APCOA Parkings inhämtande av personuppgifter från utvalda tredje parter såsom kreditupplysningsföretag, andra finansiella institut, från publikt tillgängliga källor samt eventuella samarbetspartners till APCOA Parking, samt att sådana personuppgifter som nämns i kundregistret används av APCOA Parking

APCOA Parking kan utöver vad som framgår ovan överföra kundens personuppgifter till närstående bolag inom APCOA Parkings koncern samt lämna sådana uppgifter till APCOA Parkings agenter och/eller underleverantörer i samband med den användning av uppgifterna som framgår av APCOA Parkings allmänna villkor och sekretesspolicy, inklusive överföring till parter som befinner sig utanför EU/EES. Överföring utanför EU/EES får endast ske om det finns en nationell adekvat skyddsnivå och lämpliga skyddsåtgärder är vidtagna, den bedömningen kan endast EU-kommissionen göra.APCOA Parking kan också lämna ut uppgifter till tredje part för att leverera produkter till kunden, för ändamålet att förenkla kundens betalning, för att analysera data i samband med APCOA Parkings marknadsföring, vid tillhandahållande av APCOA Parkings kundtjänst samt dels för legitima kreditbedömnings- och riskhanteringsändamål, motverkande av missbruk av APCOA Parkings tjänster och brott mot relevanta avtalsvillkor, dels vid eventuell företagsöverlåtelse. I övrigt kommer APCOA Parking inte att sälja eller röja kundens personuppgifter till tredje part, om det inte är nödvändigt för de syften som framgår av APCOA Parkings allmänna villkor och/eller sekretesspolicy eller som följer av lag.

APCOA Parkings behandling av personuppgifter redogörs för närmare i sekretesspolicyn.

§ Information och rätt att göra invändningar

Kunden har rätt att, efter skriftlig begäran och att efter en korrekt identifiering av kunden är gjord gratis erhålla besked från APCOA Parking om vilka personuppgifter som är insamlade och som behandlas.Kunden har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke, begär utdrag, ändring av eventuella felaktiga och/eller ofullständiga personuppgifter, begära radering samt begära rätten till att bli bortglömd.Begäran kan avslås om tex giltigt avtal råder, indentitet inte kan stärkas,begäran är felaktig ifylld och myndighetsutövning.

Vill kunden motsätta sig behandling av uppgifterna för marknadsföringsändamål ska kunden kontakta APCOA Parking via e-post på info@apcoa.se eller via brev som skickas till:

APCOA Parking

Box 47 024

100 74 Stockholm.

§ Tvist/Reklamation

Alla reklamationer skall anmälas snarast till APCOA Parking. Reklamation sker skriftligen till: info@apcoa.se eller APCOA Parking, Box 47 024, 100 74 Stockholm.

Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp enligt APCOA Parkings allmänna villkor och sekretesspolicy. Tvister som uppstår i anledning av APCOA Parkings allmänna villkor och/eller sekretesspolicy ska avgöras slutligt i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

§ Ansvarsbegränsningar

Hemsidan är avsedd att vara tillgänglig 24 (tjugofyra) timmar per dygn, sju (7) dagar i veckan. APCOA Parking ansvarar inte för skada eller annan olägenhet som kan uppstå för kunden på grund av driftavbrott eller trafikhindrande fel eller för olägenhet som kan uppstå om Hemsidan temporärt stängs för service eller uppgraderingar.

APCOA Parking eftersträvar en konstant hög kvalitet såväl tekniskt som innehållsmässigt. APCOA Parking tar inte ansvar för direkta, indirekta eller oförutsedda skador eller kostnader som skulle kunna uppstå vid kundens användning av Hemsidan.

§ Force majeure

Force majeure såsom krig, upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller annat, varöver APCOA Parking och kunden inte råder, fritar Parterna från såväl skyldigheter som följer av detta avtal, i den mån de inte kan fullgöras utan oskäligt höga kostnader, som från skyldighet att erlägga skadestånd.